DABAN Investment GmbH'nin genel hüküm ve koşulları

1. Geçerlilik

Aşağıdaki özette yer alan teklifin kullanılmasıyla, örneğin müzakere etme, görüntüleme vb. yoluyla, teklif edilen mülk hakkında, bu hüküm ve koşulların bir olduğu teklif alıcı (broker müşteri) ve DABAN Investment arasında bir aracılık sözleşmesi yapılır. ayrılmaz parçası kabul edilir. 

2. Gizlilik / Açıklama Yasağı

DABAN Investment tarafından gönderilen teklifler ve bilgiler, özellikle ifşalar ve içerikleri gizlidir ve yalnızca ilgili alıcıya yöneliktir. DABAN Investmen'ın önceden yazılı olarak verilmesi gereken açık izni olmaksızın üçüncü şahıslara aktarılması yasaktır. Broker müşterisinin bu yükümlülüğü ihlal etmesi ve üçüncü kişinin veya üçüncü kişinin bilgileri ilettiği başka bir kişinin bu koşullara göre komisyona tabi olacak ana sözleşmeyi akdetmesi halinde, broker müşterisi bu ödemeyi tazminat olarak bu koşullara dayalı olarak komisyon tutarı. Broker müşterisi, daha düşük veya hiç hasar olmadığını kanıtlama hakkını saklı tutar. DABAN Investment'ın, bilgilerin yetkisiz olarak ifşa edilmesinden kaynaklanan tazminat talepleri bundan etkilenmez. 

3. Teklifler

DABAN Investment tarafından gönderilen teklifler ve bilgiler, özellikle ifşalar ve içerikleri gizlidir ve yalnızca ilgili alıcıya yöneliktir. DABAN Investment'ın önceden yazılı olarak verilmesi gereken açık izni olmaksızın üçüncü şahıslara aktarılması yasaktır. Broker müşterisinin bu yükümlülüğü ihlal etmesi ve üçüncü kişinin veya üçüncü kişinin bilgileri ilettiği başka bir kişinin bu koşullara göre komisyona tabi olacak ana sözleşmeyi akdetmesi halinde, broker müşterisi bu ödemeyi tazminat olarak bu koşullara dayalı olarak komisyon tutarı. Broker müşterisi, daha düşük veya hiç hasar olmadığını kanıtlama hakkını saklı tutar. DABAN Investment'ın, bilgilerin yetkisiz olarak ifşa edilmesinden kaynaklanan tazminat talepleri bundan etkilenmez.

4. Komisyona hak kazanma

Mülk adresinin ve/veya sağlayıcının duyurusu (= kanıtı), kiranın satın alınması durumunda komisyon talebine açık bir atıfta bulunularak gerçekleşir. Komisyon talebimiz, kanıtlarımıza ve/veya arabuluculuğumuza dayanarak tarafımızca adı geçen mülke ilişkin bir ana sözleşme akdedildiği anda ortaya çıkar. Aracılığımızın ortak nedenselliği burada yeterlidir. Ana sözleşme, orijinal olarak teklif edilenden farklı şartlarla yapılmışsa veya tarafımızca kanıtlanan sözleşme ortağının başka bir amacı için yapılmışsa, bu, yapılan iş teklif edilen işle ekonomik olarak aynı olduğu sürece komisyon talebimizi etkilemez. bizim tarafımızdan sunulan iş ekonomik başarısından yalnızca önemli ölçüde farklıdır. Komisyon hakkı, özellikle, kiralama yerine satın alma, mülk yerine şirket paylarının iktisabı ve tersi durumlarda, satın alma yerine intifa hakkı ve satın alma veya kiralama yerine değiştirme durumunda ortaya çıkar. 

5. Komisyon talebinin vade tarihi

Komisyon talebi, satın alma sözleşmesi / kiralama sözleşmesi yapıldığında muaccel olur. Komisyon fatura kesildikten sonra ödenir. DABAN Investment, ana sözleşme yapıldığında hazır bulunma hakkına sahiptir. Ana sözleşmenin DABAN Investment'ın katılımı olmadan akdedilmesi durumunda, müşteri, ana sözleşmenin esas içeriği ve komisyon talebinin değerlendirme esası hakkında DABAN Investment'a gecikmeksizin bilgi vermekle yükümlüdür. 

6. Komisyon tutarı

Komisyon, toplam satın alma fiyatından veya toplam kiralama fiyatından hesaplanır. Aksi kararlaştırılmadıkça, alıcı komisyonu ekonomik satın alma fiyatının %3'ü veya kiracılar ve ev sahipleri için 2 aylık soğuk kiralar ve satıcı komisyonu kiracılar ve ev sahipleri için ekonomik satın alma fiyatının %3'ü veya 2 aylık soğuk kiralar artı 19'dur. % Toplam. KDV 

7. Çift eylem

DABAN Investment, sözleşmenin diğer tarafı (satıcı/ev sahibi) adına ücretli veya ücretsiz olarak hareket etme hakkına da sahiptir. 8. Ön bilgiMüşteri, DABAN Yatırım'ın sunduğu gayrimenkulü zaten tanıyorsa, bunu en geç 3 takvim günü içinde derhal bildirmeli ve talep etmesi halinde bunu DABAN Investment'a kanıtlamalıdır. Müşterinin bu bilgileri vermemesi durumunda, DABAN Investment'ın ön bilgilerinin belirtilmemesi veya geç bildirilmesi nedeniyle maruz kaldığı tüm masrafları DABAN Investment'a iade etmesi gerekir.

8. Ön bilgi

Müşteri, DABAN Investment'ın sunduğu gayrimenkulü zaten tanıyorsa, bunu en geç 3 takvim günü içinde derhal bildirmeli ve talep etmesi halinde bunu DABAN Investment'a kanıtlamalıdır. Müşterinin bu bilgileri vermemesi durumunda, DABAN Investment'ın ön bilgilerinin belirtilmemesi veya geç bildirilmesi nedeniyle maruz kaldığı tüm masrafları DABAN Investment'a iade etmesi gerekir. 

9. Sorumluluğun Sınırlandırılması

DABAN Investment, yasal temsilcileri veya vekil temsilcilerinin ihmalkar davranışlarından dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu, hasarın can, beden veya sağlığa zarar vermesi veya önemli bir sözleşme yükümlülüğünün (ana yükümlülük) ihlali veya DABAN Investment tarafından garanti edilen belirli mülklerin eksikliğinden kaynaklanması durumunda geçerli değildir. 

10. İfa yeri ve yargı yeri

Tüccar için ifa yeri ve yargı yeri Karlsruhe'dir. 

11. Cayma hakkı

Sözleşme beyanınızı 14 gün içinde yazılı olarak (örneğin mektup, faks, e-posta) sebep göstermeksizin iptal edebilirsiniz. Süre, bu talimatın metin biçiminde alınmasından sonra başlar, ancak sözleşmenin imzalanmasından önce değil ve ayrıca §1 Paragraf 1 ve 2 EGBGB ile bağlantılı olarak Madde 246 §2 uyarınca bilgilendirme yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinden önce değil. İptalin zamanında gönderilmesi, iptal son tarihini karşılamak için yeterlidir. İptal şu ​​adrese gönderilmelidir: DABAN Investment, Am Hasenbiel 6, 76297 Stutensee. Özel notlar: Cayma hakkınızı kullanmadan önce sözleşme, açık talebiniz üzerine her iki tarafça da tamamen yerine getirilirse, cayma hakkınız erken sona erer. 

12. Bölünebilirlik Maddesi

Yukarıdaki hükümlerden birinin veya birkaçının geçersiz olması, kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Bu aynı zamanda, bir düzenlemenin bir kısmı etkisiz, ancak başka bir kısmı etkiliyse de geçerlidir. İlgili geçersiz hüküm, taraflar arasında, sözleşme taraflarının ekonomik çıkarlarına en yakın olan ve sözleşmeye dayalı anlaşmalara aykırı olmayan bir hükümle değiştirilecektir.